1 Lệnh hoà vốn theo phương pháp quản trị vốn của cặp EU ngày 9/4

Đây là TF H1


Đây là TF m15

Lệnh này mình đã hoà vốn

3 Lượt thích

Dịch sl chuẩn sgk đó bạn.

1 Lượt thích