Review lệnh UJ 12.7.21

Minh thấy cũng hợp lý, nhưng cái vùng đỉnh cũ nói thật là để vẽ chính xác khá khó, nên muốn gọi là phá đỉnh cũ phải thật thật rõ ràng
Vẽ như này

Hay vẽ như này

3 Likes